Prawo karne Warszawa

Twój stan zdrowia uległ poważnemu pogorszeniu z winy lekarza? Kapitał lub mienie spółki zostało bezprawnie przywłaszczone przez wspólnika? Biuro księgowe błędnie oszacowało należności wobec fiskusa i po stronie Twojej firmy powstała wysoka zaległość? Twoje prawo jazdy zostało czasowo zatrzymane i zastanawiasz się, czy należy Ci się odszkodowanie? 

Choć wszystkie te sytuacje diametralnie się od siebie różnią, podlegają one regulacjom prawa karnego, wedle którego wszyscy jesteśmy sądzeni tak samo. Naszą przewagą może być jednak dobry obrońca. 

Prawo karne stanowi bardzo szeroką gałąź systemu prawnego. Dotyczyć może osób fizycznych – wyróżnia się też jednak prawo karne gospodarcze czy skarbowe. Profesjonalna pomoc z zakresu tej dziedziny prawa często obejmuje takie sytuacje jak kradzieże, fałszowanie dokumentów, niszczenie mienia czy błędy medyczne. Z kolei wśród przedsiębiorców najczęściej dochodzi do wykroczeń związanych z nieuczciwym lub nierzetelnym prowadzeniem rozliczeń z instytucjami skarbowymi, działaniami na szkodę spółki, łamaniem przepisów prawa pracy (w tym zasad BHP) czy ujawnianiem prawnie chronionych informacji. 

Każde wejście w konflikt z wymiarem sprawiedliwości wymaga przyjęcia indywidualnej strategii, której celem jest jak najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta. Brak świadomości swojego prawa do obrony oraz umiejętności przedstawienia właściwej argumentacji niejednokrotnie tylko potęgują dyskomfort i stres z tym związany. Tymczasem już na etapie wezwania na przesłuchanie przez organy ścigania możliwe jest zaangażowanie adwokata, który wybierze najlepszą ścieżkę działania. 

Korzystne zakończenie sprawy karnej w znacznej mierze zależy od czynnego uczestnictwa zaufanego profesjonalisty w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. Dlatego moje działania obejmują:

  • Wstępne konsultacje i doradztwo z zakresu prawa karnego;
  • Przygotowanie linii obrony na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych;
  • Przygotowanie pism sądowych (w tym apelacji) oraz opinii prawnych; 
  • Reprezentowanie podejrzanego i oskarżonego podczas wszystkich stadiów postępowania karnego – od postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy ścigania, poprzez postępowanie jurysdykcyjne (główne i odwoławcze), aż do postępowania wykonawczego;
  • W razie konieczności – wniesienie kasacji, skargi na wyrok sądu odwoławczego lub wniosku o wznowienie postępowania prawomocnie zakończonego.

 

Rzetelna ocena faktów i dowodów, sprawne poruszanie się po niuansach przepisów, wypracowane techniki argumentacji oraz bogate doświadczenie w różnych odłamach prawa karnego pozwalają mi na efektywne prowadzenie postępowań, podczas których bezwzględnym priorytetem pozostaje dobro i ochrona interesów Klienta.